ASCII art

| wiki home | 1 min

around the internet

personal tilde.town archive

I’m a fan of old-school ASCII art, and posting it up was one of my favorite things about living in tilde.town (see archive)


   .'( .'(      .'( ' )\  )\    )\ )\   /`-.  .-,.-.,-. )\.---.    .'(  )\ )\ 
 ,') \ ) \ )      \ ) ( ',/ /    ( \, /  ,' _ \ ) ,, ,. ( (  ,-._( ,') \ ) ( \, / 
( '-' ( ) (      ) (  )  (     ) \ (  ( '-' ( \( |( )/ \ '-,  ( '-' (  ) \ (  
 ) .-. ) \ ) _)/   \ ) ( \(\ \    ( ( \ \  )  _ )  ) \   ) ,-`  ) .-. ) ( ( \ \ 
( , ) \ ) \ / )    ) \  `.) / )    `.)/ ) ( ,' ) \  \ (   ( ``-. ( , ) \ `.)/ ) 
 )/  )/  )/ '.(     )/    '.(      '.(  )/  )/   )/   )..-.(  )/  )/   '.( 
                                                    

Here’s some art I had posted up on that page:


``````````````````````````````````````````````                                               ``````
-.``````` ```````````````````````````````````  `                                             ```````
*_.--````     ```````````````````````````                                              `````````
aIIhl?=.````````   ````````````````````````                                           ``````````````
dNDDOdqn<;`````````   `  `````````````````                                          ``````````````````
dOD06R09Wx;-`--````````    ```````````````                                       ``````````````````````
aPWdqW6dWfn~rnxr*r~r^`````   `````````````````                                    ```````````````````````````
zJVyztIhhIVnV2J2zXhafnx:`..`.-:"...```````````````                                 ``````````````````````````````
I2nlllllunnnnlll}nywoItlvv?r|vvxv*!:,__----..``````                                ``````````````````````````````.
Kh2lYLLL]xvxx]xxx]LunzoVnnVVnnnn}x*;!:",,__--.``````                             ````````````````````````````````````.
Gftn}YL]xv|??|vxvvv|vLnVtIzVnnunlLvr~==:,,,_-.`````` `          `````               `````````````````````````````````````..
d%PoVVllLv?rrr??|????|xx]}nlu}Y}}x?*;!=:,,,_-.`````````````````````  ``````````            ` ``````````````````````````````````````..
9dMqah2nlv?r*rrrr**r??vvxYll}Lxxx?^>;~!:",__-..`````````````````````` ``````````             `````````````````````````````````````...
g0OMWqfy}v?rrrr****rr???xL]v|??|?r^<~!==::,_-...``````````````````````````````````         ```  ``````````````````````````````````````..
Q80OdWKtlLv?rrrr***^^^**r?vr***^^~!===:=:::,-...```````````````````````````````````````       ```````````````````````````````````````````..
QQ80dWKIyVnx?rrrr*^>;~~^***^<<>~!=::"",",,__-..`````````````````````````````````````````````` ``````````````````````````````````````````````````..
QQ80OMKhhwynLv|?*^>~~!========!=::"",,,,__--.....```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````..
##Q0RdPfIz2V}xv??r*^;~!=:::"""""",_________--.--...````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````...
###Q09WfeowVu}YLLv|r*^~!==:::,"",,_-------------...``````````````````````````````   ````````````````````````````````````````````````````````...
@@@#B86HaeoyVnlYLx|?rr*;!!==:::",__---....------.....``````````````````````````    ```````````````````````````````````````````````````````....
@@@@#BQg9WaII2l}Lv|???r*;!==:"",,___----.............````````````````````````````````````````````````````````````````````..........````````.......
@@@@@#BBQ09ZPeVnlY]v?r*^;~==:"",__----..........```````````````````````````````````````````````````````..````````````````.....---....`````.......-
@@@@####BQQ8RqeznlYx?r*^>;~!=::,__----........````````````````````````````````````````````````````````````````````````````...---....``...........-
@@@@@#####BB8RpaIJlxv?r*^<;;~!=:",_--.........````````````````````````````````````````````````````````````.`````````````````.....................-
@@@@###Q88Q80DSXzVlxv?rr*^~~;~!=:,__--.-.....````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````..`.............-
@@@###BQ00RZpKnYv?r*^^**^>~!~!=:",_----......```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````.............-
QB#BQQQQg8D%PwL?r*^;~~~=:::"::::",__--......````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````...........---
fIyozohHKaPe}]xx?^^>~~:",____,,,__--.......```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````.............---
2vYLxvv]Lxv?rvxxr^^^=~:,___-______--....`.``-*|!``|X^```````````````````````````````````````````````````````````````````````````.............----_
]*rrr^^<^^^>~^*r?^^>~~:",_______----....``.=hQB|.]9No,`````````````````````````````````````````````````````````````````````````..........-------__
lv?*^*<~LL~~~!~;>~~!==",,__---------.....-YDg##YIB80WJ-````````````````````````````````````````````````````````````````````.............------____
nL*^>~~~zl!~^^;~:",",______----------...--uBQ##BLZ#BD?.`````````````````````````````````````````````````````````````````..............----______,,
Yv????||fLr>~;!==:":",,,,,___________------*#@##:v@##r````````````````````````````````````````.``.``..``._``````.:........__.--------_____,_,,,,":
WnYLv|vx|?vv*^<^>^~~~!!!<~:::::,,,,,",,,,,_,W@#L_:#M#"...```````````````````````````````````````.....-..-:_____,"v~!~!==~^SV=:,____,~x,"""::::::==
ZHIfoVl}xxxvvv??rr*^^;;~!!!=!!!!!!!!!!~!::==0@Q~",8VB"_------..............```````````````````.......----,---___,*:,,,,,"=yu*r?vxxvxo0}vxx|r^!=~|0
08Q0MdZlYLL]xxvvv|??r*<~~~~~!!!!~!~!!!!====>B#9:::0y#!:,,,,______------.---.....................-------__________,,_,,,,"=?|~~^***^*V0L?r?vYJfSW0@
oIIV2nVz2nn}YxL]L]xvv?????rrrrrrr*r*^*^^^^r?W#QJvvQn0^!=::""",,,_________-----------------------____________,,,_________,,::::==!~<^xa|^^;>^^rvLh@
aheeIeeIIJzyItz2w2tVVnlnnlnYLlYLxvv||vv|?xvvxv?v??|*^;~!===::::",,,,,,,,,,,_____________________,,,,""""""","":,,,,,,,"""":::===!~~<^**r*****r?vnB
N9dMdpWWZ%d9ddHSqKaHSfGfhwIazyVnnlllulun}JlLv?|vvv??r***<~!~~!!!==:=========:::===:""""""""""":::========:::::::::=::======!!!~~~;>^^^^^^*^*r??v}y
QQQQQQQQQQQg8809O909ddSWpqGaXzzVVJVXzuVnVnLx}]xv???*rr***rr^~<~~!~!!!====:========!!~!=:=========!!!~~~~~~~!!!!~~~~~!!!~~~~~~~;>>^^^^*^**r*???vxL}
###BBBBQBQQ8Q0g0g0DON0S%pHSaotzzyVtIIz2VX2Y]vvvv?xvv???rrr*^<^^^;;;;~~~~~~~;;~>;~~;<^>~~~~!!!~~;;;>^<^;^>^^*^^^^^**^*rrrr********rr??|vvxxL]YlY}lV
BBBBBQQQBQQBQQQ888000dMdpGG%WaIoaaKfhhzzVJnIonVnlnVnY|x}]v|?rrr^^^^^**^^^^<^*<^;;^>^^^^;>^>~~>^^^******r??||?|???????rrrrrr?|?v||vvvxvxL}lllnnnn2z
#BB#BBBBBQQBQQBBBQ8ggD9NNg0dWWZdNdMdGIehWPhhfIfahfItIVIzlnL|x||?rrrrr?rrr^^^^^^^**rrr^^^r*****r^***r??r?vvxYlnYLLxxlnlnl}lYYYLL]]Y}l}uVV2zzzwoehap
#########BB##BBQQQ888g8QQ0RDd90N09SXPGW%WdOWfhfGZWNOHKteVJl}ulYl}}YxxLxxv???r?|rrr?r????|??r?vx???|vxYxxx]xL]n}luVVVwIXXPWMMqafewyt2zoehaaaaGWqM9N
#@@@########BBBBBQBQQ8Q8ggggD88NWdHPZfPpWSaww2hwHPPhKVJJVPeafoI%ennVnzlllLx??lnLxYY]vYxvvvxvvvv|vv??vLxvxLYYnVV2wItfayzIaqWSpPaheffhhPSSPq%MZdd6R0
@@#@@@#@@#####B###BQQQQQQQB808g0WZdPKKGWdpGKPfIwJJV2hffoohIohXqXPz2JVyllnnln}xvvYxvv|LxlYvL}ux]Y}]LlnlLvLlnVVoXtehefWq6ddD9MWMOO00D9d6DR9ON00000gQ
@@@@@@@##############QBBB#BQBQQ8gg066dOdO60%dO6WpheK%hhHaZ%9feKhIoIJ2tVVnzfKqayffezVnul2nnVVJznnn22ztVzywXzVeXyVoGW60NOd99QQBQ8QQQ88888gQQQBQQQQQQ
@@@@@@@@@@@@#####@###########QQQQ88g8QQBQ09Rg8906M90D66R000DdMddMdaftaPIeoGHPfozyVtnntzVnnV2zXIXPpqnLoPGKoeXwfZMO0D00O6D0RN9gg0D8g80gQBBB##BBBBBB#
@@@@@@@@@@@@#@@@@@#@#@@@@@#########BBQQQB#BQQ800Q00gggQRONDgRDMWPG%qHqqMafhfffPKeIeytoIhPKqz2SIIIGdMqKaPKGMdWdNMd0QQQ88QQgQQQg8088gQQQQQQBQQBB####
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#########B#####BBQ8Q80R0QBBB0QQ8dg06%0608D0OMhqfeaPSfaKWaSHWdM66GN6dZHMMdPHGq%WWWd6N6N00g088QBBB##BBQQQB###BBQBB####@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##########BQB###BQQQQBBBQBBBB80g0DD0N6D09g0QQMad9W%96SPSWPN9OO9dZMMd6pdMdNNdWddNDD0D08QQQB####BQBQQBBBBB############@#


(I use aria-label to try to make my ASCII images screen-reader-friendly.)

My old 404 page

   `,>*r*^;:-`                `  
  .I^-*YVtXKd08,        _~^*vneKpW%HPq9~ 
  >t!.xhZM60Q#Bv      _^r*rYa0gaL~_     
  ?z:.7fZdRgB#Bu     `!^,"x6BQ2=       
  ?z:-7hM6N8##Bn    =v*=rt%g8|         
  ;h;_xhd9DQ##B]  :?\~>]G0QNr          
  .P]~vh66DB##BO\rv?~~|w9QQgr     404    
   vfluKMOQ###BDtYl2HDQBQ6r            
   LMMMNQ####BBBBBBBBQa=             
    _20QB#######BQ9V!              
     `"

Ceci n'est pas une page. This is not a page.